فهرست

اولین همایش دستاوردهای پژوهشی در حوزه اداری- مالی

اولین همایش دستاوردهای پژوهشی در حوزه اداری - مالی در دانشگاه علوم پزشکی بابل در تاریخ 6 شهریور 1393 برگزار خواهد شد .رئیس همایش جناب آقای دکتر مظفر ربیعی و دبیر همایش جناب آقای دکتر محمود حاجی احمدی میباشند. جهت دریافت کلیه اطلاعات و فایلهای مربوط به همایش کلیک کنید

اولین همایش دستاوردهای پژوهشی در حوزه اداری - مالی در دانشگاه علوم پزشکی بابل در تاریخ 6 شهریور 1393 برگزار خواهد شد .رئیس همایش جناب آقای دکتر مظفر ربیعی و دبیر همایش جناب آقای دکتر محمود حاجی احمدی میباشند. - جهت دریافت فایل مربوط به پوستر همایش اینجا کلیک کنید - جهت دریافت فایل مربوط به کلیه اطلاعات و اهداف همایش اینجا کلیک کنید - جهت دریافت فایل انواع مقالات علمی و ساختار نگارش آنها اینجا کلیک کنید - جهت دریافت فایل عنوان مقاله اینجا کلیک کنید - جهت دریافت فایل اصول نگارش چکیده مقاله اینجا کلیک کنید - جهت دریافت فایل فرمت نگارش چکیده مقاله اینجا کلیک کنید - جهت دریافت فایل ارزیابی چکیده اینجا کلیک کنید - جهت دریافت فایل نمونه کار عملی اینجا کلیک کنید - جهت دریافت فایل نمونه کار گروهی اینجا کلیک کنید - جهت دریافت فایل چک لیست اینجا کلیک کنید. آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات 18 مرداد 1393 می باشد.