فهرست

تقدیر از مسئولین دانشگاه

گروهی از فرزندان معظم شهدا، به نمایندگی از کلیه فرزندان معظم شهدا و جانبازان شاغل در دانشگاه و واحد های تابعه که با مساعدت مسئولین دانشگاه و با کسب مجوز از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی از قراردادی به استخدامی دانشگاه و واحدهای تابعه درآمدند ، با حضور در دانشگاه و با نصب بنر و پخش شیرینی از مسئولین دانشگاه تقدیر و تشکر به عمل آوردند.

گروهی از فرزندان معظم شهدا، به نمایندگی از کلیه فرزندان معظم شهدا و جانبازان شاغل در دانشگاه و واحد های تابعه که با مساعدت مسئولین دانشگاه و با کسب مجوز از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی از قراردادی به استخدامی دانشگاه و واحدهای تابعه درآمدند ، با حضور در دانشگاه و با نصب بنر و پخش شیرینی از مسئولین دانشگاه تقدیر و تشکر به عمل آوردند.