فهرست

استخدام رسمی قطعی جانبازان و فرزندان معظم شهید قراردادی دانشگاه و واحدهای تابعه

با پیگیری مستمر مسئولین محترم دانشگاه بعد از چندین سال ، فرزندان معظم شهدا و جانبازان که به صورت قراردادی در دانشگاه و واحدهای تابعه مشغول خدمت بوده اند( بر اساس مجوز شماره 5859/209/د مورخ 21/12/1392 اخذ شده از معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی) به رسمی قطعی تبدیل شده اند.

با پیگیری مستمر مسئولین محترم دانشگاه بعد از چندین سال ، فرزندان معظم شهدا و جانبازان که به صورت قراردادی در دانشگاه و واحدهای تابعه مشغول خدمت بوده اند( بر اساس مجوز شماره 5859/209/د مورخ 21/12/1392 اخذ شده از معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی) به رسمی قطعی تبدیل شده اند.