فهرست

اسامی افرادی که ابلاغهای آنها تا اطلاع ثانوی لغو گردیده است

با عنایت به نامه شماره 1542/100 مورخ 12/10/92 وزیر محترم بهداشت جذب و به کارگیری نیروهای انسانی از این تاریخ تا خرداد ماه سال 93 (به غیر از نیروهای طرحی در 10 رشته اجباری)از محل درآمد اختصاصی ممنوع می باشد. جهت دریافت متن نامه و اسامی افرادی که ابلاغ آنها تا اطلاع ثانوی لغو گردیده است اینجا کلیک کنید

با عنایت به نامه شماره 1542/100 مورخ 12/10/92 وزیر محترم بهداشت جذب و به کارگیری نیروهای انسانی از این تاریخ تا خرداد ماه سال 93 (به غیر از نیروهای طرحی در 10 رشته اجباری)از محل درآمد اختصاصی ممنوع می باشد. جهت دریافت متن نامه و اسامی افرادی که ابلاغ آنها تا اطلاع ثانوی لغو گردیده است اینجا کلیک کنید