فهرست

عدم ارسال درخواست فردی به دانشگاه

مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه طی بخشنامه ای از کلیه کارکنان دانشگاه و واحد های تابعه خواستند از ارائه هرگونه درخواست فردی از قبیل : انتقال ، تغییر عنوان ، مامور به خدمت ، ارتقاء مرتبه و ... به دانشگاه خودداری فرمایند.اینگونه درخواست ها الزاما می بایست از طریق مسئولین واحد ها صورت پذیرد.

مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه طی بخشنامه ای از کلیه کارکنان دانشگاه و واحد های تابعه خواستند از ارائه هرگونه درخواست فردی از قبیل : انتقال ، تغییر عنوان ، مامور به خدمت ، ارتقاء مرتبه و ... به دانشگاه خودداری فرمایند.اینگونه درخواست ها الزاما می بایست از طریق مسئولین واحد ها صورت پذیرد.