فهرست

هر گونه جابجایی ، تغییر سمت و ... تبصره 3 و 4 ممنوع می باشد

مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه اعلام نمود: بر اساس بخشنامه شماره 16129/92/200 مورخ 19/9/92 جانشین توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ،هر گونه تغییر سمت ، شغل یا فعالیت ، اعمال مدرک تحصیلی و جابجایی محل خدمت کارکنان قراردادی تبصره 3 و4 ماده 2 ممنوع می باشد.

مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه اعلام نمود: بر اساس بخشنامه شماره 16129/92/200 مورخ 19/9/92 جانشین توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ،هر گونه تغییر سمت ، شغل یا فعالیت ، اعمال مدرک تحصیلی و جابجایی محل خدمت کارکنان قراردادی تبصره 3 و4 ماده 2 ممنوع می باشد.