فهرست

دریافت کارت ورود به جلسه

جهت دریافت کارت ورود به جلسه ...

کلیه ی شرکت کنندگان آزمون استخدامی دانشگاه برای دریافت کارت ورود به جلسه آزمون می بایست در تاریخ 24/3/91 لغایت 25/3/91 در همین سایت به سامانه ی ثبت نام مراجعه نمایید.