فهرست

جلسه بررسی پروژه ها و ارائه گزارش اقدامات و عملیات مهم ۱۰۰ روزه آینده در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

جلسه بررسی پروژه ها و ارائه گزارش اقدامات و عملیات مهم  ۱۰۰ روزه آینده در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان.