فهرست

نشست معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه با رییس و مدیر بیمارستان کودکان امیرکلا در راستای بررسی چارت تشکیلاتی بیمارستان

نشست معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه با رییس و مدیر بیمارستان کودکان امیرکلا در راستای بررسی چارت تشکیلاتی بیمارستان.