فهرست

جلسه مدیر امور مالی و مدیر امور پشتیبانی دانشگاه با مدیران بیمارستان ها جهت انعقاد قرارداد با بیمه تکمیلی سینا

جلسه مدیر امور مالی و مدیر امور پشتیبانی دانشگاه با مدیران بیمارستان های آیت الله روحانی، شهید بهشتی، شهید یحیی نژاد و کودکان امیرکلا جهت انعقاد قرارداد با بیمه تکمیلی سینا.