فهرست

نشست معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه با رییس و مدیر بیمارستان شهید یحیی نژاد در راستای بررسی چارت تشکیلاتی بیمارستان

 نشست معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه با رییس و مدیر بیمارستان شهید یحیی نژاد در راستای بررسی چارت تشکیلاتی بیمارستان.