فهرست

نشست معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه با رییس و مدیر بیمارستان شهید بهشتی در راستای بررسی چارت تشکیلاتی بیمارستان

 نشست معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه با رییس و مدیر بیمارستان شهید بهشتی در راستای بررسی چارت تشکیلاتی بیمارستان.