فهرست

جلسه مدیر امور مالی دانشگاه با مدیران بیمارستان ها جهت بررسی مطالبات بیمه ای و راهکارهای وصول مطالبات و پرداخت بدهی ها

جلسه مدیر امور مالی دانشگاه با مدیران بیمارستان های آیت الله روحانی، شهید بهشتی، شهید یحیی نژاد و کودکان امیرکلا جهت بررسی مطالبات بیمه ای و راهکارهای وصول مطالبات و پرداخت بدهی ها.