فهرست

برگزاری جلسه با مهندسین دفتر فنی دانشگاه و بحث و بررسی پیرامون مسایل موجود

 برگزاری جلسه با مهندسین دفتر فنی دانشگاه و  بحث و بررسی پیرامون مسایل موجود.