فهرست

نشست معاون توسعه مدیریت و منابع با معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

 نشست معاون توسعه مدیریت و منابع با معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آقای دکتر پورامیر و مدیران مربوطه در راستای طرح و بررسی مسائل معاونت.

سه شنبه ۱۱ دیماه ۹۷