فهرست

نشست مشترک معاون توسعه مدیریت و منابع و رییس دانشکده پیراپزشکی

نشست مشترک معاون توسعه مدیریت و منابع و رییس دانشکده پیراپزشکی آقای دکتر اصغرنیا و مدیران گروههای آموزشی دانشکده در راستای طرح و بررسی مسائل دانشکده.

سه شنبه ۱۱ دیماه ۹۷