فهرست

نشست مشترک معاون توسعه مدیریت و منابع و رییس دانشکده توانبخشی

نشست مشترک معاون توسعه مدیریت و منابع و رییس دانشکده توانبخشی آقای دکتر جوانشیر در راستای طرح و بررسی مسائل دانشکده.

سه شنبه ۱۱ دیماه ۹۷