فهرست

شست مشترک معاون توسعه مدیریت و منابع با رییس دانشکده پرستاری و مامایی و معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده

نشست مشترک معاون توسعه مدیریت و منابع با رییس دانشکده پرستاری و مامایی آقای دکتر ذبیحی و معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده خانم دکتر نصیری در راستای طرح و بررسی مسائل دانشکده.

 دوشنبه ۱۰ دیماه ۹۷