فهرست

نشست معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه و مدیر بیمارستان کودکان امیرکلا

نشست معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه و مدیر بیمارستان کودکان آقای دکتر حسن نتاج در راستای طرح و بررسی مسائل بیمارستان.