فهرست

نشست معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه و مدیر بیمارستان شهید یحیی نژاد

نشست معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه و مدیر بیمارستان شهید یحیینژاد آقای دکتر حسین پور در راستای طرح و بررسی مسائل بیمارستان.