فهرست

نشست مشترک معاونت توسعه مدیریت و منابع، معاونت درمان، رییس و مسوولین دانشکده دندانپزشکی در خصوص ارائه خدمات ویژه دندانپزشکی به ایثارگران محترم دانشگاه علوم پزشکی بابل

 نشست مشترک معاونت توسعه مدیریت و منابع، معاونت درمان، رییس و مسئولین دانشکده دندانپزشکی، مدیریت امور ایثارگران دانشگاه در خصوص ارائه خدمات ویژه دندانپزشکی به ایثارگران محترم دانشگاه علوم پزشکی بابل در محل دانشکده دندانپزشکی.

یکشنبه ۹ دیماه ۹۷