فهرست

نشست مشترک معاونت توسعه مدیریت و منابع و معاون درمان با مدیر بیمه تکمیلی سینا و نمایندگان صنف علوم آزمایشگاهی

نشست مشترک معاونت توسعه مدیریت و منابع و معاون درمان با مدیر بیمه تکمیلی سینا و نمایندگان صنف علوم آزمایشگاهی دکتر فیروزجاهی، دکتر سلیمانی در خصوص برطرف کردن مشکلات بیمه تکمیلی در ارائه خدمات ویژه آزمایشگاهی به کارکنان محترم دانشگاه علوم پزشکی بابل.

 شنبه ۸ دیماه ۹۷