فهرست

نشست معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاهبا رییس و مدیر بیمارستان کودکان امیرکلا

نشست معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آقای دکتر جهانیان با رییس بیمارستان کودکان امیرکلا آقای دکتر محمودی و مدیر بیمارستان آقای دکتر حسن نتاج به همراه مدیران امور مالی و امور پشتیبانی، در راستای طرح و بررسی مسائل بیمارستان.

چهارشنبه ۲۸ آذرماه ۹۷