فهرست

بازدید معاون توسعه، مدیران دانشگاه و مسئولین مربوطه با محوریت گسترش و تجهیز فضای سالن ورزشی تیراندازی دانشگاه

بازدید معاون توسعه، مدیران دانشگاه و مسئولین مربوطه با محوریت گسترش و تجهیز فضای سالن ورزشی تیراندازی دانشگاه در تاریخ  ۲۸ آذرماه ۹۷.

.