فهرست

نشست معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه با مدیر بیمارستان آیت اله روحانی

نشست معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آقای دکتر جهانیان با مدیر بیمارستان آیت اله روحانی آقای دکتر حاج آقاتبار در راستای طرح و بررسی مسائل بیمارستان.

چهارشنبه ۲۸ آذرماه ۹۷