فهرست

نشست معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه با رییس بیمارستان شهید بهشتی

نشست معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آقای دکتر جهانیان با رییس بیمارستان شهید بهشتی آقای دکتر غلامی در راستای طرح و بررسی مسائل بیمارستان.

چهارشنبه ۲۸ آذرماه ۹۷