فهرست

نشست صمیمانه معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه و معاون بهداشتی دانشگاه

نشست صمیمانه معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آقای دکتر جهانیان و معاون بهداشتی دانشگاه آقای دکتر جوانیان به همراه مدیران مربوطه در راستای طرح و بررسی مسائل حوزه بهداشت دانشگاه.

چهارشنبه ۲۸ آذرماه ۹۷