فهرست

نشست صمیمانه معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه و معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه در راستای طرح و بررسی مسائل حوزه پژوهش دانشگاه

نشست صمیمانه معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آقای دکتر جهانیان و معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه آقای دکتر قدیمی به همراه مدیران مربوطه در راستای طرح و بررسی مسائل حوزه پژوهش دانشگاه در تاریخ 27 آذر 97.

.