فهرست

ملاقات عمومی معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در تاریخ 27 آذ 97

ملاقات عمومی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در راستای "طرح تکریم ارباب رجوع" و شفافیت در پاسخگویی در تاریخ 27 آذ 97 .

.