فهرست

برگزاری جلسه در خصوص تفاهم نامه بودجه دانشکده دندانپزشکی

برگزاری جلسه در خصوص تفاهم نامه بودجه دانشکده دندانپزشکی با حضور رییس دانشکده آقای دکتر موعودی و مدیر بودجه و سایر مسئولین.