فهرست

پیگیری اعتبارات پروژه های در حال احداث دانشگاه علوم پزشکی بابل در دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت

پیگیری اعتبارات پروژه های در حال احداث دانشگاه علوم پزشکی بابل در دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت.