فهرست

نشست صمیمانه معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه و رییس محترم مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت

نشست صمیمانه معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آقای دکتر جهانیان و رییس محترم مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت آقای دکتر سالاریان زاده و بحث و گفتگو در خصوص لزوم ارتقای چارت تشکیلاتی معاونت ها، دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی بابل.