فهرست

برگزاری جلسه با پیمانکاران سلف سرویس بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه

برگزاری جلسه با پیمانکاران سلف سرویس بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه و بحث و بررسی پیرامون مسایل موجود.