فهرست

برگزاری جلسه معاون توسعه مدیریت و منابع و مدیران دانشگاه با مدیران و مسئولین شرکت آوا سلامت

برگزاری جلسه معاون توسعه مدیریت و منابع و مدیران دانشگاه با مدیران و مسئولین شرکت آوا سلامت در خصوص شرایط تمدید قرارداد دانشگاه.