فهرست

بازدید معاون توسعه، معاون درمان و هیات همراه از روند پیشرفت پروژه کلینیک ویژه امید بابل

بازدید معاون توسعه، معاون درمان، رییس کلینیک ویژه، رییس بیمارستان آیت الله روحانی، مدیر امور مالی و رییس دفتر فنی و سایر مسئولین مربوطه از روند پیشرفت پروژه کلینیک ویژه امید بابل.