فهرست

دیدار مدیر امور پشتیبانی و خدمات رفاهی و رییس گروه بودجه دانشگاه با معاون محترم مدیر کل منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت

دیدار مدیر امور پشتیبانی و خدمات رفاهی و رییس گروه بودجه دانشگاه با مهندس معظمی معاون محترم مدیر کل منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت جهت پیگیری ساخت و تجهیز سالن ورزشی تیراندازی و نیز نمازخانه مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی.\