فهرست

دیدار مدیر امور پشتیبانی و خدمات رفاهی و رییس گروه بودجه دانشگاه با معاون محترم مدیر کل امور پشتیبانی و رفاهی وزارت بهداشت

دیدار مدیر امور پشتیبانی و خدمات رفاهی و رییس گروه بودجه دانشگاه با مهندس خدابنده لو معاون محترم مدیر کل امور پشتیبانی و رفاهی وزارت بهداشت جهت پیگیری بودجه رفاهی-ورزشی و تخصیص اعتبارات سالن تیراندازی جانبازان و معلولین دانشگاه.