فهرست

برگزاری مراسم روز دانشجو و پاسخ گویی به سوالات دانشجویان عزیز در خصوص مسائل مرتبط در سالن شهید شجاعیان دانشگاه علوم پزشکی بابل

برگزاری مراسم  روز دانشجو و پاسخ گویی به سوالات دانشجویان عزیز در خصوص مسائل مرتبط در سالن شهید شجاعیان دانشگاه علوم پزشکی بابل.

دوشنبه ۱۹ آذر ۹۷