فهرست

برگزاری جلسه حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع جهت بحث و بررسی پیرامون مسایل مرتبط با اعاده به خدمت جانبازان محترم بازنشسته دانشگاه

برگزاری جلسه حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع جهت بحث و بررسی پیرامون مسایل مرتبط با اعاده به خدمت جانبازان محترم بازنشسته دانشگاه در تاریخ 17 آذر 97.