فهرست

جلسه بررسی و جمع بندی پیشنهادات کمیته های فنی و کارشناسی ستاد راهبری اموردرآمد

جلسه بررسی و جمع بندی پیشنهادات کمیته های فنی و کارشناسی ستاد راهبری اموردرآمد،منابع مالی و سرمایه گذاری در دبیرخانه ستاد مستقر در مدیریت بودجه و پایش عملکرد دانشگاه.