فهرست

بازدید معاون درمان دانشگاه، مدیر امور پشتیبانی و خدمات رفاهی معاونت توسعه دانشگاه و مسئولین دفتر فنی، بهمراه مدیران حوزه درمان از کلینیک ویژه خشرودپی

 بازدید معاون درمان دانشگاه آقای دکتر قاسم زاده، مدیر امور پشتیبانی و خدمات رفاهی معاونت توسعه دانشگاه و مسئولین دفتر فنی، بهمراه مدیران حوزه درمان از کلینیک ویژه خشرودپی و بررسی مسائل موجود.