فهرست

نشست معاون توسعه مدیریت و منابع آقای دکتر جهانیان و رییس حوزه ریاست دانشگاه و نماینده ارشد دیوان محاسبات استان مازندران

نشست معاون توسعه مدیریت و منابع آقای دکتر جهانیان و رییس حوزه ریاست دانشگاه آقای دکتر دینی و نماینده ارشد دیوان محاسبات استان مازندران جناب آقای کامیابی جهت بازبینی موارد مرتبط در امور دانشگاه.