فهرست

نشست صمیمانه معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه و رییس سازمان اورژانس پیش بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث دانشگاه

نشست صمیمانه معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آقای دکتر جهانیان و رییس سازمان اورژانس پیش بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث دانشگاه آقای دکتر لعلی در راستای طرح و بررسی مسائل مربوطه.