فهرست

برگزاری جلسه حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع جهت بحث و بررسی پیرامون مسائل امور بازنشستگی کارکنان دانشگاه

برگزاری جلسه حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع جهت بحث و بررسی پیرامون مسائل امور بازنشستگی کارکنان دانشگاه.