فهرست

حضور مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه در نشست پروژه توانمندسازی مدیران بخش سلامت

حضور مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه در نشست پروژه توانمندسازی مدیران بخش سلامت با محوریت مدیریت راهبردی و بررسی روشهای نوین مدیریت، چالشها و اهداف تعالی سازمانی

مکان : موسسه عالی توسعه و تربیت مدیران نظام سلامت ایران( جزیره کیش ، آذرماه ۹۷ )