فهرست

نشست مسئول امور رفاهی و ورزش معاونت توسعه دانشگاه و معاونت محترم درمان دانشگاه با مسئول بیمه سینا در خصوص چالش های بیمه تکمیلی

نشست مسئول امور رفاهی و ورزش معاونت توسعه دانشگاه و معاونت محترم درمان دانشگاه با مسئول بیمه سینا در خصوص چالش های بیمه تکمیلی و تسریع در ارائه خدمات به ویژه آزمایشگاهی و تصویربرداری به کارکنان و نیز انعقاد قرارداد با مراکز آموزشی درمانی دولتی.