فهرست

نشست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه با مدیر بیمارستان آیت اله روحانی در راستای طرح و بررسی مسائل بیمارستان

نشست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آقای دکتر جهانیان با مدیر بیمارستان آیت اله روحانی آقای دکتر حاج آقاتبار در راستای طرح و بررسی مسائل بیمارستان در تاریخ 6 آذر 97.