فهرست

ملاقات عمومی معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در تاریخ 6 آذر97

ملاقات عمومی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در راستای "طرح تکریم ارباب رجوع" و شفافیت در پاسخگویی .

 سه شنبه ۶ آذرماه ۹۷