فهرست

نشست معاونین توسعه، درمان، غذاودارو و مدیرامورمالی و مسئولان مربوطه پیش از بازدید دکتر حریرچی قائم مقام محترم وزیر و معاون كل وزارت بهداشت از دانشگاه علوم پزشکی بابل

نشست معاونین توسعه، درمان، غذاودارو و مدیر امورمالی و مسئولان مربوطه پیش از بازدید دکتر حریرچی قائم مقام محترم وزیر و معاون كل وزارت بهداشت از دانشگاه علوم پزشکی بابل.

جمعه ۲ آذر ۹۷