فهرست

جلسه مشترک مدیر مالی دانشگاه و معاون مدیر با مسئولین مالی مراکز بیمارستانی

جلسه مشترک مدیر مالی دانشگاه و معاون مدیر با مسئولین مالی مراکز بیمارستانی در سالن شورای بیمارستان شهید بهشتی جهت بررسی:
۱- راهکارهای کنترل و کاهش هزینه ها
۲- مشکلات ارسال اسناد بیمه ای

 پنج شنبه ۱ آذر ۹۷